ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
  รายละเอียด :
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
 
ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา

และตำแหน่งที่กำลังจะว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จะว่างวันที่ 1 ส.ค. 2562  จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จะว่างวันที่ 1 ก.ค. 2562  จำนวน 1 อัตรา

บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรสัพท์ 0-7477-5080 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน