ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
  รายละเอียด :

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

 
ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
1. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

และตำแหน่งที่กำลังจะว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จะว่างวันที่ 10 ต.ค. 2562  จำนวน 1 อัตรา
 

บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรสัพท์ 0-7477-5080 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน