ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2554 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนอาคารตลาดนัดบ้านผัง 1 , เพื่อพิจารณารับรองการประเมินผลตนเอง ตามแบบประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ และการกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2554 

          ดังนั้น จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป      ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัดฯฝ่ายกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ในวันเวลาราชการโทร ๐๗๔-๗๗๕๐๘๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   1  เดือน   กุมภาพันธ์   .. 2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 334 คน