ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554
  รายละเอียด :

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ๒๒      การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / ๒๕๕4  ครั้งที่๑ /๒๕๕๔  ในวันที่ 7  กุมภาพันธ์ ๒๕๕4  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ   เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนอาคารตลาดนัดบ้านผัง 1 , เพื่อพิจารณารับรองการประเมินผลตนเอง ตามแบบประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ และการกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2554

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   1  เดือน   กุมภาพันธ์   .. 2554
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 444 คน