ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2554 ครั้งที่ 2/2554
  รายละเอียด :

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ๒๒      การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / ๒๕๕4  ครั้งที่ 2 /๒๕๕๔  ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ ๒๕๕4  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ   เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและเรื่องสำคัญอื่นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   9  เดือน   กุมภาพันธ์   .. 2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 352 คน