ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการติดต่อทำการจดทะเบียนพานิชย์ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน และการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 เม.ย. 2563
2 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2563
3 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 เม.ย. 2563
4 ยกเลิกการใช้สำเนาพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัด อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2563
5 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 เม.ย. 2563
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 พ.ย. 2558
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 พ.ย. 2558
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 พ.ย. 2558
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 พ.ย. 2558
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5