ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2558 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 วันเดียวเท่านั้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตลาดนัดบ้านผัง 1 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. สำนักงานปลัด เ
83
05 ต.ค. 2558
112 รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานปลัด โทร074 775080
75
01 ต.ค. 2558
113 โครงการการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2558
114 กำหนดชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ก.ค. 2558
115 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 พ.ค. 2558
116 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ปี 2558 ในวันที่ 1 เม.ย. 58 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูขอายุ ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
154
27 มี.ค. 2558
117 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ที่ 8 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านผัง 42
125
27 มี.ค. 2558
118 อบต.อุใดเจริญประชุมประชาคมตำบล เรื่อง การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)ในวันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น.
123
27 มี.ค. 2558
119 อบต.อุใดเจริญจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอุใดเจริญ ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 2558 ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
122
27 มี.ค. 2558
120 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17