ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 โครงการการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ต.ค. 2558
182 กำหนดชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ก.ค. 2558
183 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
19 พ.ค. 2558
184 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ปี 2558 ในวันที่ 1 เม.ย. 58 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูขอายุ ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
230
27 มี.ค. 2558
185 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ที่ 8 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านผัง 42
194
27 มี.ค. 2558
186 อบต.อุใดเจริญประชุมประชาคมตำบล เรื่อง การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)ในวันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น.
197
27 มี.ค. 2558
187 อบต.อุใดเจริญจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอุใดเจริญ ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 2558 ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
198
27 มี.ค. 2558
188 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 ก.พ. 2558
189 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 ธ.ค. 2557
190 แผนกำหนดการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24